Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup zboží prostřednictvím www.eshop-greensport.cz.

 

§ 1 Obecné informace, rozsah závaznosti

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je vlastník a provozovatel internetových stránek www.eshop-greensport.cz, společnost Green sport s.r.o. Strojírenská 259, Praha 5 – Zličín 155 00, IČ: 25331612, a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Tyto obchodní podmínky platí pro obchodní vztahy s Kupujícím, který je podnikatelem – fyzickou osobou (§ 14 občanského zákoníku) nebo právnickou osobou dle veřejného práva, nebo veřejnoprávním subjektem. Při registraci je nutné doložit výpis z OR nebo živnostenský list. Obecné obchodní podmínky v momentálně platné verzi platí také pro budoucí smlouvy o nákupu a/nebo dodávce movitých věcí, uzavřené se stejným Kupujícím bez nutnosti poukazování vždy na platnost těchto Podmínek. Vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.

 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné bezvýhradně. Individuální podmínky, přijaté v daných situacích (také dodatečná ustanovení, doplnění a změny) mají přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami pouze tehdy, pokud jsou Prodávajícím písemně potvrzené.

 

§ 2 Uzavření smlouvy

 1. Prodávajícím uváděné informace a popisy výrobků na internetových stránkách a v katalozích nejsou závazné (výzva k předložení nabídky).

 2. Objednání zboží provedené zákazníkem je závazná smluvní nabídka. K uzavření kupní smlouvy dochází písemným potvrzením objednávky Prodávajícím nebo ve chvíli dodání zboží Kupujícímu. Pokud není v dané situaci ujednáno jinak, jsou platné ceny uvedené v nabídce ve chvíli uzavření smlouvy plus zákonné DPH.

 3. Kupující souhlasí s částečnou realizací objednávek a jejich jednotlivým vyúčtováním.

 

§ 3 Podmínky platby

 1. Faktury za dodané zboží jsou splatné ve lhůtě 7 dní od data vystavení. Dle individuálních ujednání můžou být dodávky realizovány dle pravidel platby na dobírku, platby předem nebo můžou být uplatněny jiné podmínky platby.

 2. Po uplynutí 7 denní lhůty splatnosti faktury nastává situace prodlení platby. V případě prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny zboží vyúčtované fakturou Prodávajícího je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení ve smluvené výši 0,25% z dlužné částky za každý den prodlení.

 3. Pokud bude po uzavření smlouvy prokázáno, že právo Prodávajícího na zaplacení kupní ceny zboží je ohroženo platební neschopností Kupujícího, je Prodávající oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit.

 

§ 4 Náklady na dopravu

 1. Dodávky zboží jsou uskutečňovány Prodávajícím vybraným přepravcem. Náklady na dopravu hradí Kupující.

 2. Náklady na dopravu činí 150,- Kč za 1 kartón s dodáním do ČR. Náklady na dopravu zahrnují veškeré náklady spojené s balením, průvodními doklady a typické náklady vzniklé během transportu a doručení zboží. U spěšných zásilek jsou dodatečné náklady (expresní dodávka, kurýrní dodávka nebo podobné služby) hrazeny Kupujícím.

 

§ 5 Započtení; právo na zadržení

Právo započíst pohledávky Kupujícího vůči pohledávkám Prodávajícího má Kupující pouze tehdy, pokud jsou jeho pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím soudu, Prodávajícím uznané nebo o nich není mezi Prodávajícím a Kupujícím sporu.Kupující je oprávněn realizovat právo na započtení peněžité pohledávky pouze tehdy, pokud jeho pohledávka vyplývá ze stejné objednávky.

 

§ 6 Dodací lhůty a prodlení s dodáním zboží

 1. Dodací lhůty a jiné lhůty vztahující se k termínu dodání zboží nejsou závazné, pokud není výslovně dohodnuto jinak. Způsob a termín dodání zboží se řídí příslušnými zákonnými ustanoveními.

 2. Pokud z důvodů vzniklých na jeho straně Prodávající nedodrží jednoznačně závaznou dodací lhůtu nebo pokud vznikne prodleva z jiných důvodů na straně Prodávajícího, určí Kupující dodatečnou lhůtu na splnění závazků. Pokud ani v dodatečné lhůtě Prodávající závazek nesplní, je Kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

 3. Pokud Prodávající nemůže dodržet závazné dodací lhůty z důvodů, které nejsou na jeho straně (nemožnost splnění dodávky), je Prodávající povinen neprodleně Kupujícího o tomto stavu informovat a určit předpokládanou novou dodací lhůtu. Pokud nebude možné dodávku realizovat ani v nové lhůtě, je Prodávající oprávněn zcela nebo částečně odstoupit od smlouvy; již provedenou platbu na vrub budoucí dodávky je Prodávající povinen neodkladně vrátit na účet Kupujícího.

 

§ 7 Dodávka, přechod nebezpečí škody na zboží, převzetí, prodlení s převzetím zboží

 1. Objednané zboží bude dodáno na dodací adresu uvedenou v objednávce Kupujícím. Na písemné vyžádání Kupujícího může být zboží odesláno na jiné místo určení.

 2. Riziko nebezpečí škody na zboží včetně případné ztráty zboží nebo případného zhoršení jeho vlastností spolu s předáním zboží, a v případě nákupu s dodávkou ve chvíli dodání zboží, přechází na smluvního přepravce okamžikem převzetí zboží přepravcem.

 3. Pokud vznikne na straně Kupujícího prodlení s převzetím zboží nebo Kupující neposkytne potřebnou součinnost nebo se dodávka zboží opozdí z jiných důvodů vzniklých na straně Kupujícího, je Prodávající oprávněn požadovat náhradu škody, spolu s úhradou nákladů, které Prodávajícímu prodlením na straně Kupujícího vznikly (např. náklady na skladování).

 

§ 8 Výhrada vlastnictví

 1. Veškeré dodávky zboží jsou prováděny s výhradou vlastnictví. Do okamžiku úplné úhrady kupní ceny, případně dalších nároků vzniklých z kupní smlouvy, je Prodávající vlastníkem jím dodaného zboží. Do doby úplné úhrady zboží Prodávajícímu není Kupující oprávněn zboží dále prodat nebo jinak převést na další osobu.

 

§ 9 Údaje o barvách a velikostech

 1. Kupující bere na vědomí, že Prodávajícím uveřejněné (katalog, Internet apod.) údaje o barvách a velikostech u jednotlivých druhů zboží, nemusí být shodné s příslušnými normami. To se týká i údajů o velikosti, uvedených na štítcích. Dle země původu výrobku se můžou velikosti i barvy lišit.

 2. Reálné odchylky od velikosti a barvy nejsou důvodem pro uplatnění nároků z titulu vad zboží, pokud dodané zboží odpovídá objednávce s ohledem na určenou velikost (např. L) nebo barvu (např. červenou). S odchylkami uvedenými v předchozí větě nelze spojovat nárok Kupujícího na vrácení zboží dle § 12.

 

§ 10 Nároky Kupujícího vyplývající z vad zboží

 1. Pokud dodané zboží nemá vlastnosti ujednané mezi Prodávajícím a Kupujícím nebo není vhodné pro smluvní nebo všeobecné předpokládané použití, je Prodávající povinen splnit závazek k dodání zboží náhradním způsobem, tj. dodáním zboží, které má vlastnosti ujednané mezi Prodávajícím a Kupujícím resp. které je vhodné pro smluvní nebo všeobecné předpokládané použití. Lhůta ke splnění závazku k dodání zboží náhradním způsobem bude určena dohodou mezi Prodávajícím a Kupujícím.

 2. Nároky Kupujícího vyplývající z vad výrobků lze uspokojit za předpokladu, že Kupující splní zákonné závazky překontrolovat zboží a nahlásit vady (§§ 427, 428 a 435 obchodního zákoníku). Reklamace viditelných vad je Kupující povinen nahlásit Prodávajícímu neprodleně, nejpozději během 6 týdnů od převzetí zboží, a skryté vady okamžitě po jejich zjištění, nejpozději během jednoho roku po realizaci dodávky. Před potištěním nebo vyšitím výrobků Kupujícím nebo jiným spolupracujícím subjektem, je třeba zboží zkontrolovat za účelem zjištění případných vad; po potištění nebo vyšití již není Kupující oprávněn uplatnit vůči Prodávajícímu nároky z odpovědnosti za vady zboží.

 3. Reklamované zboží je třeba zaslat Prodávajícímu v určeném termínu a na určené místo.

 4. Náhradní způsob splnění závazku k dodání zboží bude realizován – dle volby Kupujícího – odstraněním vad zboží nebo dodáním bezvadného zboží (náhradní dodávka). Do doby náhradního splnění závazku není Kupující oprávněný snižovat kupní cenu nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 5. Nároky na náhradu škody z titulu vad může kupující uplatnit teprve tehdy, když náhradní plnění závazku nepovede k řádnému splnění závazku Prodávajícího dodat Kupujícímu zboží v souladu s kupní smlouvou. Kupující má právo domáhat se náhrady škody za níže uvedených podmínek.

 

§ 11 Odpovědnost za škodu

Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

 

§ 12 Vrácení zboží Prodávajícímu

 1. Kupující je oprávněn zboží odeslat zpět Prodávajícímu pouze na základě předchozího telefonického, faxového nebo mailového nahlášení reklamace tj. nároku vyplývajícího z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží, a to z důvodů uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo ze zákonem stanovených důvodů. Zboží zaslané Prodávajícímu bez předchozího oznámení nebude Prodávajícím převzato.

 2. Vrácení zboží dle podmínek uvedených v odstavci 1, týká-li se nového zboží s nezměněnými vlastnostmi, bude Prodávajícím uznáno pouze tehdy, když dodávka nenastala dříve než před 7 dny. Z hygienických důvodů nelze vrátit ani vyměnit spodní prádlo a ponožky, nelze též vrátit rozbalené košile a halenky. Vrácení zboží Brook Taverner je možné pouze v originálním obalu s původní visačkou.

 3. Při výměně zboží jsou znova započítány náklady na dopravu. To se však netýká výměny vadného zboží.

 4. Pokud je důvodem vrácení zboží vadná dodávka, náklady na odeslání tohoto zboží nebo jeho příjem hradí Prodávající. Nedojde-li k náhradnímu dodání zboží (dodání zboží po odstranění vad nebo k výměně vadného zboží za bezvadné), bude po vrácení zboží dle podmínek uvedených v odstavci 1 Prodávajícímu zaslán Kupujícímu dobropis na hodnotu vráceného zboží.

 5. Pokud Prodávající zjistí, že dodávka není vadná, a pokud bude mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuto, že Prodávající si zboží ponechá, vystaví Prodávající Kupujícímu dobropis ve výši hodnoty zboží s odpočtem 25 % kupní ceny zboží na úhradu manipulačních nákladů. Zboží lze vrátit do 14 pracovních dnů od zakoupení v současném kalendářním roce.

 

§ 13 Autorská práva

 1. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo a veškerá autorská práva ke katalogům, popisům výrobků, fotografií, ilustracím a veškerým vyobrazením výrobků, v listinné i v elektronické podobě.

 2. Kupující je plně odpovědný za to, že svou komerční nabídkou výrobků neporušuje jakákoli práva a nároky třetích osob, především pak nároků týkajících se porušení zákazu konkurenční schopnosti a porušení autorských práv.